Het gebruiksbesluit

De opbouw van de voorschriften in het Bouwbesluit 2012 is zo veel mogelijk gelijk aan die van het Bouwbesluit 2003. Uitgangspunt is de gebruiksfunctie van een (deel van een) bouwwerk. Op basis van de gebruiksfunctie worden eisen gesteld. Per brandbeveiligingsaspect is in eerste instantie een functioneel voorschrift gegeven. Een voorbeeld van een functionele eis is dat het gebruik van een bouwwerk zodanig dient te zijn dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand wordt voorkomen. Hieraan is voldaan indien uitvoering is gegeven aan een of meerdere prestatieeisen die worden aangestuurd met een aansturingstabel. Een voorbeeld van een prestatie-eis is het verbod op roken en open vuur in een ruimte die bestemd is voor de opslag van een brandgevaarlijke stof. Verschil met het Bouwbesluit 2003 is dat de gebruikseisen uit het voormalige Gebruiksbesluit thans zijn opgenomen in de Bouwbesluit 2012 met aansturingstabellen voor prestatie-eisen. Ook onder het nieuwe Bouwbesluit geldt het gelijkwaardigheidsbeginsel: op een andere dan de in het voorschrift bedoelde manier mag aan het voorschrift worden voldaan als die andere manier ten minste dezelfde mate van bescherming van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en/of milieu biedt als met het betreffende voorschrift is beoogd.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik en gebruiksmelding

Voor sommige gebouwen is een gebruiksvergunning nodig. In een gebruiksvergunning stelt een gemeente nadere eisen aan het brandveilig gebruik van een gebouw en alleen als deze extra eisen noodzakelijk zijn. De eisen dragen bij aan het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Voor sommige gebouwen is alleen een melding nodig . Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Voor een gebruiksmelding betaalt u geen leges. Bovendien kunt u 4 weken nadat de melding bij de gemeente is ingediend, het gebouw in gebruik nemen (mits de melding overeenkomt met het gebruik).