Werkwijze

Hieronder leest u meer over onze aanpak:

  • In overleg met u als vastgoed beheerder zal één van onze ervaren inspecteurs een inventarisatie maken van de huidige situatie. Bij deze inventarisatie zal aan de hand van de huidige geldende Normen en Bouwbesluit worden beoordeeld of aan alle geldende eisen voldaan wordt.
  • U ontvangt een gedegen en met foto’s onderbouwde rapportage met daarin de eventueel geconstateerde bouwkundige tekortkomingen en de te nemen aanbevelingen die uitgevoerd dienen te worden.
  • Na acceptatie van de offerte zullen onze gekwalificeerde applicateurs de brandwerende isolatie en eventueel andere bouwkundige aanpassingen in eigen beheer uitvoeren.

Vastgoedeigenaren en verhuurders hebben uit hoofde van de algemene regels uit het Burgerlijk Wetboek of de huurovereenkomst een eigen verantwoordelijkheid:

  • Een eigenaar is aansprakelijk indien het verhuurde pand niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen, de opstal daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert en het gevaar zich verwezenlijkt.
  • Het niet voldoen van het verhuurde pand aan de brandveiligheidseisen een huurgebrek opleveren, waarvoor de vastgoed eigenaar/verhuurder tegenover de huurder aansprakelijk kan zijn wanneer door het gebrek schade ontstaat en het aan hem te wijten is dat hij het gebrek niet (tijdig) heeft hersteld.

Met het oog op bovenstaande verantwoordelijkheden doen eigenaren/verhuurders er dan ook goed aan om verhuurde panden jaarlijks te controleren op brandveiligheid en de daarbij aan het licht gekomen gebreken zo snel mogelijk te herstellen.

Mede om die redenen adviseren wij u om een onderhoudscontract af te sluiten, zodat er een periodieke inspectie uitgevoerd wordt. Hierdoor wordt u als vastgoedbeheerder op bouwkundige tekortkomingen geattendeerd. In geval van een calamiteit kunt u als vastgoedbeheerder een goed gedocumenteerde en gedetailleerde ordner overleggen aan de betrokken instanties.