Wijzigingen bouwbesluit

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 april 2014

• Verzwaarde voorschriften brandveiligheid veestallen
Voor de brandveiligheid van veestallen gaan verzwaarde voorschriften gelden. Voor stallen golden al bepaalde brandveiligheidseisen – namelijk dezelfde eisen als voor gebouwen met de industriefunctie in het algemeen, maar deze eisen waren opgesteld met de gedachte dat mensen in gebouwen zo goed mogelijk beschermd moeten zijn tegen brand. Geen rekening werd gehouden met het specifieke karakter van veestallen, waar naast mensen eerst en vooral dieren verblijven.
Als gevolg van politieke toezeggingen (zie onder meer de brieven van de staatssecretaris van Economische Zaken van december 2011 en januari 2013) om het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden fors te verminderen, gelden vanaf 1 april aanstaande verzwaarde voorschriften.

Veestallen vallen nu onder de nieuwe categorie ‘lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren’. Voor deze categorie geldt onder meer een verzwaarde eis van brandwerendheid van de technische ruimte, omdat in deze ruimte vaak de brand ontstaat, bijvoorbeeld door kortsluiting.

Ook geldt een verhoogde brandklasse voor de constructieonderdelen en de aankleding, omdat een brand zich in de stal vaak snel kan uitbreiden door deze onderdelen of aankleding. Op grond van artikel III van het wijzigingsbesluit zijn de aangepaste brandveiligheidsvoorschriften niet van toepassing op de aankleding van bestaande situaties.

• Overige wijzigingen
Met het wijzigingsbesluit wordt een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zien op uiteenlopende voorschriften van Bouwbesluit 2012, waaronder die met betrekking tot woonwagens, opvanglocaties voor asielzoekers en liftkooien. Een aantal van deze wijzigingen betreft vereenvoudiging van regelgeving of een correctie op eerdere wijzigingen die onbedoeld een verzwaring of verlichting teweegbrachten.