Diensten

BCA brandpreventie timmerwerken

Op het gebied van brandpreventie timmerwerk is BCA Brand Compartimentering en Afdichtingen de juiste partner voor het plaatsen van brandwerende kozijnen, deuren, (systeem)plafonds, firescreens en brandwerend bekleden of coaten van hoofd-draagconstructies e.d. BCA Brandpreventie timmerwerk leveren een belangrijke bijdrage aan de brandveiligheid van een gebouw.

Met name houten vloeren, betonvloeren op stalen liggers voldoen van zichzelf niet aan de vereiste brandwerendheid De brandveiligheid van de detaillering wordt bepaald door de samenstelling van verschillende materialen, hoe deze geordend zijn en hoe het geheel zich gedraagt bij hoge temperaturen.

Installaties

BCA levert en monteert de diverse systemen zoals vlinderkleppen en rechthoekige brandkleppen volgens NEN 6075 in luchtbehandelingsinstallaties

Vluchtwegsignalering

BCA  levert en installeert vluchtwegsignalering volgens de NEN-EN-ISO 7010.

Vluchtwegaanduidingen markeren de vluchtroutes en stelt de aanwezige personen in staat zich te kunnen oriënteren in de te volgen vluchtroutes. De vluchtrouteaanduiding is er vooral gericht om de personen via de dichtstbijzijnde uitgang naar openbaar terrein te leiden.

Ontruimingsinstallatie

BCA levert en monteert het complete systeem van ontruimingsinstallatie volgens NEN 2575. Een ontruimingsinstallatie heeft als doel een signaal te geven tot ontruiming waardoor u en anderen het gebouw tijdig kunnen verlaten. De installatie wordt geactiveerd door bijvoorbeeld een druk op de handmelder. Vervolgens worden automatisch de slowwhoops geactiveerd. Deze slowwhoops worden zo in het gebouw gemonteerd dat u altijd – waar u zich ook bevindt – met een geluidsdruk van 65dB de sirene hoort afgaan.

Brandmeldinstallatie

BCA  levert en monteert het complete systeem van brandmeldinstallatie volgens NEN 2535.

Een brandmeldinstallatie heeft als doel een (beginnende) brand te lokaliseren d.m.v. (optische en thermische) rookmelders en handmelders en activeert de slowwhoops per zone of voor het gehele gebouw.  Eventueel kan er ook een melding naar de meldkamer en automatisch blussysteem gaan.

Lees hier meer over doormeldingen brandmeldinstallaties

BCA App

Hieronder leest u meer over onze aanpak:

  • In overleg met u als vastgoed beheerder zal één van onze ervaren inspecteurs een inventarisatie maken van de huidige situatie. Bij deze inventarisatie zal aan de hand van de huidige geldende Normen en Bouwbesluit worden beoordeeld of aan alle geldende eisen voldaan wordt.
  • U ontvangt een gedegen en met foto’s onderbouwde rapportage met daarin de eventueel geconstateerde bouwkundige tekortkomingen en de te nemen aanbevelingen die uitgevoerd dienen te worden.
  • Na acceptatie van de offerte zullen onze gekwalificeerde applicateurs de brandwerende isolatie en eventueel andere bouwkundige aanpassingen in eigen beheer uitvoeren.

Vastgoedeigenaren en verhuurders hebben uit hoofde van de algemene regels uit het Burgerlijk Wetboek of de huurovereenkomst een eigen verantwoordelijkheid:

  • Een eigenaar is aansprakelijk indien het verhuurde pand niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen, de opstal daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert en het gevaar zich verwezenlijkt.
  • Het niet voldoen van het verhuurde pand aan de brandveiligheidseisen een huurgebrek opleveren, waarvoor de vastgoed eigenaar/verhuurder tegenover de huurder aansprakelijk kan zijn wanneer door het gebrek schade ontstaat en het aan hem te wijten is dat hij het gebrek niet (tijdig) heeft hersteld.

Met het oog op bovenstaande verantwoordelijkheden doen eigenaren/verhuurders er dan ook goed aan om verhuurde panden jaarlijks te controleren op brandveiligheid en de daarbij aan het licht gekomen gebreken zo snel mogelijk te herstellen.

Mede om die redenen adviseren wij u om een onderhoudscontract af te sluiten, zodat er een periodieke inspectie uitgevoerd wordt. Hierdoor wordt u als vastgoedbeheerder op bouwkundige tekortkomingen geattendeerd. In geval van een calamiteit kunt u als vastgoedbeheerder een goed gedocumenteerde en gedetailleerde ordner overleggen aan de betrokken instanties.

Snel en eenvoudig

Snel en eenvoudig mutaties scannen en meldingen doorgeven

Professioneel onderhoud

Verzekerd van tijdig en professioneel onderhoud en herstel

Voorkom aansprakelijkheid

Voorkomen van aansprakelijkheid bij calamiteiten

Bespaar tijd

U bespaart tijd en administratieve rompslomp

Altijd up to date

U zorgt zelf voor een up-to-date en volledige app

Op afstand controleren

De gemeente kan eenvoudig en op afstand controleren of u aan de eisen voldoet

Calamiteiten aantonen

De gemeente kan eenvoudig en op afstand controleren of u aan de eisen voldoet

Voorkom schadeclaims

U voorkomt mogelijke schadeclaims