Zorgplicht

De Zorgplicht

De Zorgplicht die het Bouwbesluit neerlegt bij eigenaren en exploitanten van gebouwen houdt onder meer in dat deze er verantwoordelijk voor zijn dat installaties volgens de voorschriften functioneren en goed worden beheerd. Dit betekent; planmatig onderhoud en controle. Dit blijft een aandachtspunt. Zo verscheen eind december 2011 een Rijksinspectierapport waarin werd geconstateerd dat de scheiding tussen verschillende brand- en rookcompartimenten van zorginstellingen lang niet altijd in orde is. Een gebouw met een zorgfunctie dient opgebouwd te zijn uit brandcompartimenten en subbrandcompartimenten. Deze compartimenten houden de brand beheersbaar en stellen aanwezigen in staat te vluchten. De brandcompartimenten schoten vooral op het gebied van de afdichting van de doorvoeren van technische installaties tekort.

Compartimenten en WBDBO

De brandcompartimenten en subbrandcompartimenten van een gebouw worden doorboord met alle leidingen, buizen, kanalen en kabelgoten van de technische installaties. Deze doorvoeren moeten aan dezelfde criteria voldoen als de wanden, plafonds en geveldelen van een brandcompartiment. Meestal een Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) van 30 of 60 minuten. Over het algemeen kun je stellen dat het voor een gebouweigenaar lastig is om nieuwe doorvoeren in een bestaand gebouw 100 procent volgens specificaties aan te laten leggen.

Ontwerpfase

Hoe is deze situatie te voorkomen? Er zou al in de ontwerpfase van een gebouw veel meer moeten worden nagedacht over doorvoeren. Er moet al bij de start van de bouw een plan zijn hoe met doorvoeren wordt omgegaan en bedacht zijn hoe ze er gaan uitzien. Welke leidingen wel bij elkaar kunnen en welke niet. Als architecten en opdrachtgever daar in een vroeg stadium bij stilstaan, is er al veel gewonnen. De kostenpost van de dure doorvoeringen kan hiermee flink worden gereduceerd en de efficiëntie flink verhoogd.

BCA een goede partner

Wij voeren het werk zo uit dat het voldoet aan de bouwregelgeving en dat de onderbouwing met testrapporten en fotorapportage in orde is. Daarbij kunnen wij alle doorvoeren in kaart brengen en uitwerken in een logboek dat voor de facilitair manager een beheerstool is.